Ecrimisil ( Haksız İşgal ) Davası

Ecrimisil yani diğer bir ifade ile haksız işgal tazminatı; bir taşınmazın, tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olmayan bir kişi tarafından, sahibinin rızası dışında kullanılması neticesinde doğan tazminattır.  Ecrimisil Tazminatı Şartları: Yukarıda da açıklandığı...

Taşınmaz (Gayrimenkul) Satış Vaadi Sözleşmesi

Bir ön sözleşme niteliğinde olan taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, sözleşmedeki şartlar gerçekleştiğinde, taraflardan birine, diğer taraftan, ilgili taşınmazın satış sözleşmesinin yapılmasını talep etme imkanını vermektedir. Sözleşmede belirlenen şartların gerçekleşmesinin akabinde, talep hakkını haiz olan...

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası

Muris Muvazaası Nedir? Muvazaa, ‘’danışık, danışıklık’’ anlamına gelen bir sözcük olup, muris muvazaası, miras bırakanın, danışıklı işlemler yaparak mirasçılarını mirasından yoksun bırakmasıdır. Miras bırakan, gerçekte bağışlamak istediği taşınmaz malını, tapuda satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi...

Sahte Belgeye Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası

Taşınmazların kazanımının kural olarak tescile tabi olduğunu, işbu makale dizinimizin ilkinde ifade etmiştik. Bu kurala göre, taşınmazların usule uygun bir şekilde kazanımı için geçerli bir hukuki sebep, tescil talebi ve tescilin varlığı şarttır.  Tescil...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.